۱۳۸۶ مهر ۱۵, یکشنبه

مدیریت پروژه!

باید ساعتها به این عکس خیره شد و فکر کرد ، بلکه زمانی که مدیر پروژه شدیم این اختلافات کمتر به چشم بخورد