۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

ذهن توجيه گر

اگر مي خواهيد از جنبه هاي انساني خود فاصله نگيريد، لطفا ذهن خود را به توجيه كردن عادت ندهيد.اين خيلي مهمه