۱۳۸۶ فروردین ۲۲, چهارشنبه

ديدگاه سيستمي در تفكر شرقي

آخرين تئوريهايي كه در مديريت عنوان ميشود بر لزوم تقويت ديدگاههاي سيستمي تاكيد دارد. تا جاييكه بعد از عصر ماشينها، هم اكنون عصر سيستمها مطرح ميشود.

ديدگاه سيستمي به اين معني است كه بتوانيم از يك ديدگاه فراگير به سازمانها به عنوان يك سيستم يكپارچه نگريسته و مسائل، معضلات و پيچيدگيهاي آنها را از ديدگاهي سيستمي و كل نگر(و نه توجه صرف به عملكرد جزييات) مورد بررسي قرار دهيم.

به نظر ميرسد در كشور ما ديدگاه سيستمي در لايه هاي مديريتي ضعيف بوده و بر خلاف داشتن نخبه هاي فراوان در زمينه هاي مختلف علمي و تكنولوژيكي، از كمبود متخصصان سيستمي كه داراي تبحري در نگرش و تحليل سيستمي و سازماندهي سيستمها به صورت علمي باشند، رنج ميبريم. به تعبير ديگر، هرچند از لحاظ نخبگان (تك بعدي) غني بوده منتها خلا وجود نخبگان سيستمي و چند بعدي مشهود ميباشد.

يكي از دلايل اين خلا ميتواند نحوه آموزشها باشد و دلايل ديگر ميتواند تاريخي باشد.

حال جالب است بدانيم كه آقاي راسل اينكلن ايكاف(Russell L. Ackoff) استاد علوم سيستمها در دانشگاه پنسيلوانيا كه از صاحب نظران مبحث سيستمها ميباشد، خواستگاه تفكر سيستمي را در تفكر شرقي و از قرنها پيش ميداند. ايكاف در كتاب "برنامه ريزي تعاملي" عنوان ميكند :

"شرق قرنهاست كه مفهوم سيستم را براي سازمان دادن تفكر خود درباره عالم مورد استفاده قرار داده، ليكن در باره سيستم به صورت علمي فكر نكرده است.بنابراين اميد است كه در آفريدن علوم سيستمها بتوان فرهنگهاي شرق و غرب را تلفيق نمود.اين دو فرهنگ درعصر سيستمها ممكن است باهم تلاقي كنند.

.... بسياري تصديق ميكنند كه اين مفهوم كل گرايانه از خدا دقيقا خداي بسياري از مذاهب شرقي است كه خدا را به عنوان يك سيستم شبيه سازي ميكنند، نه به عنوان يك عنصر.بنابراين شگفت آور نيست كه در دو دهه اخير بسياري از جوانان غرب – محصولات عصر سيستمهاي در حال ظهور- به مذاهب شرق روي آورده اند. "

اين اظهار نظر در مورد فرهنگ شرقي ما را به ياد آن جمله مشهور مي اندازد كه :

"يار در خانه و ما گرد جهان ميگرديم."

هیچ نظری موجود نیست: